Erikorgu.ee toitumisnõustamisteenuse kasutustingimused

 1. Teenusepakkujaks on Dietless OÜ (endise ärinimega Trump Nutrition OÜ)
  • Registrikood: 12840366
  • Aadress: Tartu mnt 84a-112, 10112 Tallinn, Eesti
  • E-post: info@erikorgu.ee
 2. “Erik Orgu” on registreeritud kaubamärk.
  • Kaubamärgi kasutamiseks kolmandate isikute poolt on vajalik kirjalik luba.
  • Kaubamärgi kasutamisel ilma loata toob kaasa kahju hüvitamise nõude kaubamärgi omanikult.
 3. Kliendiks on käesolevad kasutustingimused aktsepteerinud vähemalt 18-aastane füüsiline isik.
  • Klient kinnitab registreerides, et ta on vähemalt 18-aastane ja ei põe ühtegi ajutist ega kroonilist haigust.
 4. Dietless OÜ pakub teenustena interneti vahendusel edastatavaid soovituslike personaalseid toitumissoovitusi ja soovituslikku menüüd.
 5. Dietless OÜ pakub teenuseid isikutele, kes on terved ega põe ühtegi ajutist ega kroonilist haigust.
  • Dietless OÜ soovitab enne teenuste kasutama hakkamist konsulteerida arstiga.
  • Klient vastutab registreerides selle eest, et ta on terve.
 6. Teenused on kättesaadavad vaid aktiivse tasulise liitumise ajal. Peale tasulise liitumise lõpptähtpäeva saabumist teenustele ligipääs piiratakse.
 7. Dietless OÜ ei paku meditsiiniteenuseid ega anna kliendi tervislikku seisundit või selle parandamist puudutavaid arstlikke nõuandeid.
 8. Kasutaja vastutab enda loodud profiilis olevate kõikide andmete õigsuse ja kaasajastamise eest ning teadvustan endale, et nende andmete põhjal toimub talle toitumissoovituste jagamine.
 9. Kasutaja teeb tema toitumist puudutavad lõpliku otsustused ise, kasutades selleks oma parimat äranägemist.
 10. Dietless OÜ ei vastuta kliendi poolt tehtud kliendi toitumist puudutavate otsuste eest.
 11. Dietless OÜ vastutab kliendile tekkida võivate kahjude eest üksnes ostetud teenuse hinna ulatuses, välja arvatudDietless OÜ poolt tahtlikust kohustuse rikkumisest kliendile tekkinud kahju eest.
 12. Luues kasutajakonto leheküljel erikorgu.ee, annab klient nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks järgnevalt toodud tingimustel.
  • Isikuandmete töötlemine on vajalikDietless OÜ poolt pakutavate teenuste kvaliteetseks osutamiseks.
  • Isikuandmete vastutav töötleja onDietless OÜ, registrikood 12840366, aadress Tartu mnt 84a-112, 10112 Tallinn, Eesti, e-post: info@erikorgu.ee.
  • Dietless OÜ võib töödelda järgmisi kliendi isikuandmeid:
   • Kliendi ees ja – perekonnanimi
   • Kliendi autentimisel kliendi poolt kasutatavad andmed tema autentimisel kasutavast kontost sotsiaalvõrgustikus.
   • Kliendi kontaktandmed
   • Kliendi posti ja e-posti aadress
   • Kliendi vanus, sugu, pikkus ja kehakaal
   • Kliendi kasutajatunnus ja salasõna
   • Kliendi IP-aadress
   • Kliendi teenuse kasutamise ajalugu
   • Kliendi treeningute andmed
   • Kliendi toitumiseelistused
  • Dietless OÜ kasutab Kasutaja isikuandmeid interneti teel edastavate personaalsete toitumissoovituste ja soovitusliku menüü koostamisel,Dietless OÜ teenuse arenduseks ja turundustegevuseks.
  • Dietless OÜ hoiab Kasutaja poolt sisestatud isikuandmeid Euroopa Liidus asuvas andmekeskuses.
  • Dietless OÜ hoiab klientide andmeid privaatselt ning ei müü, jaga, ega anna üle ühelgi muul juhul kolmandatele osapooltele, välja arvatud seaduses ettenähtud juhtudel.
  • Perelahenduse klientide andmeid näidatakse teistele sama pere liikmetele, kui klient on selleks andnud vastava nõusoleku.
  • Dietless OÜ poolt avatud internetifoorumi ei ole anonüümne ja kliendi poolt tehtud postitused, koos kliendi ees ja perekonnanimega on avalikud ja kõigile nähtavad.
  • Dietless OÜ võib kasutada klientide mittepersonaliseeritavaid andmeid turundustegevuses ja klient annab selleks nõusoleku, muuhulgas annab klient oma nõusoleku saada Dietless OÜ-lt turundusliku sisuga sõnumeid.
  • Klient nõustub tema poolt Dietless OÜ-le avaldatud järgmiste isikuandmete: sünnikuupäev, kliendi isikukood, maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäev ning summa, edastamisega AS-ile Krediidiinfo ning lubab loetletud andmete töötlemist krediidiotsuste langetamise eesmärgil AS-i Krediidiinfo hallatavas maksehäireregistris.
   • AS-ile Krediidiinfo kliendi andmete edastamise õigus tekib, kui kliendil on täitmata käesolevast lepingust tulenev rahaline kohustus.
   • kliendi andmete AS-i Krediidiinfo poolt töötlemise tingimustest edastamise alustest ja ulatusest saate lähemat teavet veebilehelt krediidiinfo.ee.
   • Klient saab tema kohta AS-i Krediidiinfo poolt töödeldavate isikuandmetega tutvuda veebilehel krediidiinfo.ee.
 • Kliendil on õigus nõuda oma isikuandmete muutmist, täpsustamist ja nende töötlemise lõpetamist vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.
 1. Dietless OÜ jälgib kliendi kasutusharjumusi kasutades küpsiseid (ing. keeles cookies) ning võib teha vastavalt harjumustele personaalseid pakkumisi või reklaame.
  • Dietless OÜ võib kliendi kasutusharjumuste jälgimiseks kasutada kolmandate osapoolte teenuseid nagu näiteks Google või Facebook.
  • Soovi korral saab klient ennast eemaldada  suunatud reklaamide näitamise süsteemist, külastades selleks Network Advertising Initiative lehekülge.
 2. Dietless OÜ –le tehtavaid makseid vahendavad Maksekeskus AS ja PayPal.
 3. Teenuseid on võimalik soetada tähtajalise ühekordse lepingu või tähtajalise püsimakselepinguga.
  • Valides tasumise viisina ühekordse maksega lepingu, sõlmib klient tähtajalise lepingu, mille alusel tasub klient teenuste eest ettemaksuna kogu lepingu perioodi eest ning mida on kliendil enne lepingu sõlmimisel valitud lepingu perioodi lõppu võimalik katkestada üksnes 30 (kolmekümne) päeva jooksul lepingu sõlmimisest raha tagasi garantii raames (vaata kasutustingimuste punkti 16).
   • Tähtajalise ühekordse maksega lepingule kehtivad hinnad on järgmiste lepinguperioodide kohta järgmised: 1-kuuline leping – 19,90 EUR; 3-kuuline leping – 49,90 EUR; 12-kuuline leping – 99,90 EUR ; 36-kuuline leping – 199,9 EUR.
  • Valides tasumise viisina tähtajalise püsimakselepingu, sõlmib klient tähtajalise püsimakselepingu, mille alusel tasub klient teenuste eest igakuiste püsimaksetega ning mida on kliendil võimalik katkestada üksnes 30 (kolmekümne) päeva jooksul arvates lepingu sõlmimisest raha tagasi garantii raames (vaata kasutustingimuste punkti 16). Pärast tähtajalise lepingu sõlmimisel valitud lepinguperioodi lõppemist muutub püsimaksega leping samade tingimustega tähtajatuks lepinguks, mida saab katkestada erikorgu.ee koduleheküljel või lepingu lõpetamise soovi ja kliendi nime ning isikukoodi sisaldava e-kirja kirja saatmisega e-posti aadressile: info@erikorgu.ee.
   • Tähtajalise püsimakselepingutele kehtivad hinnad on järgmiste lepinguperioodide kohta järgmised: 3-kuuline leping – 53,7 EUR; 12-kuuline leping – 118,8 EUR ; 36-kuuline leping – 248,8 EUR.
  • Kliendil on õigus lepingu sõlmimisel valitud lepinguperioodi vältel lepingut pikendada, valides lepingu sõlmimisel valitud lepingu perioodi asemel pikema lepingu perioodi, tasudes lepingu sõlmimisel valitud lepinguperioodi maksumuse ja pärast lepingu sõlmimist valitud lepinguperioodi maksumuse hinnavahe.
  • Alates 01.03.2017. a on Dietless OÜ lõpetanud teenuse soetamisel kliendile 36-kuulise lepinguperioodi pakkumise. Kliendi poolt juba varasemalt sõlmitud ja 01.03.2017. a seisuga kehtiv 36-kuuline tähtajalise ühekordse maksega leping või tähtajaline püsimakseleping lõppeb vastavalt nimetatud lepingus sätestatud tingimustele.
 4. Dietless OÜ pakub raha tagasi garantiid 30 päeva jooksul peale makse tegemist.
  • Raha tagasi saamise soovi ei pea punktis 16 nimetatud tähtaja jooksul raha tagasi garantii realiseerimise korral põhjendama.
  • Raha tagasi garantii kehtib üksnes esimesele ostule uuelt kliendilt. Muudel juhtudel lepingu sõlmimisel rakendub kliendi suhtes kliendi poolne lepingust taganemise õigus 14 (neljateist) päeva jooksul arvates vastava lepingu sõlmimisest, mille vältel on kliendil õigus lepingust taganeda põhjust nimetamata..
  • Raha tagasi garantii õiguse või taganemisõiguse kasutamise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui saadate teate vastava õiguse kasutamise kohta ära enne vastava tähtaja lõppu.
   • Lepingust tuleneva raha tagasi garantii õiguse või taganemisõiguse realiseerimiseks tuleb kliendil edastada ühemõtteline raha tagasi garantii või taganemise avaldus e-posti  aadressile info@erikorgu.ee. Klient võib müügilepingust taganemiseks kasutada Justiitsministri poolt kehtestatud taganemise avalduse tüüpvormi.
   • Teenuse eest tasutud tasu tagastatakse 14 (neljateist) päeva jooksul arvates raha tagasi garantii realiseerimise või taganemisavalduse kättesaamisest Müüja poolt.
  • Raha tagastatakse samale maksevahendiga ja samale kontole, millelt tehti makse. Konto võib olla seotud pangakaartiga, olla pangakonto, millelt tehti makse või PayPal’i konto või muu sarnane konto.
  • Kinkekaardi abil teostatud ostu osas raha tagasi garantii õiguse realiseerimise korral tagastatakse raha kinkekaardi ostjale.
  • Raha tagasi garantii kehtib ainult ostudele, mis on teostatud läbi erikorgu.ee veebilehekülje.
  • Lepingust taganemisõigus kehtib üksnes nende ostudele, mis on tehtud sidevahendi kaudu.
 5. Kõik tekstid, andmed, retseptid, postitused vms erikorgu.ee leheküljel on Dietless OÜ omand ja kaitstud autoriõigustega ning nende tsiteerimine, nendele viitamine või muul viisil avaldamine on lubatud vaid Dietless OÜ kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekul.
 6. Juhul kui mõni käesolevate kasutustingimuste punkt osutub vastuolus olevaks seadusega, ei mõjuta see ülejäänud kasutustingimuste punktide kehtivust.

Veebipoe kasutustingimused

 1. Üldtingimused
  • Veebilehel erikorgu.ee töötav POOD on tervislikke eluviise toetavaid esemeid, kirjandust, toidulisandeid jms. (edaspidi Tooted) müüv e – pood (edaspidi Pood) , mida haldab Dietless OÜ (edaspidi müüja);
  • Poest Toodete ostmisele kohalduvad käesolevad veebipoe kasutustingimused (edaspidi: veebipoe kasutustingimused) ja Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
  • Poest Tooteid ostev isik (edaspidi ostja) kinnitab Poest ostu sooritamisel oma nõustumist veebipoe kasutustingimustega.

 

 1. Lepingu sõlmimine
  • Müüja müüb ja ostja ostab Poes müügiks pakutavaid Tooteid;
  • Müüja ja ostja vahel jõustub müügileping alates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest müüja arvelduskontole. Tooteid enne müügilepingu jõustumist (s.h. üksnes ostukorvi lisamisega või makse debiteerimisega ostja kontolt) ei broneerita.

 

 1. Hind
  • Müüdavate Toodete hinnad (koos käibemaksuga) on Poes avaldatud tootelehtedel.
  • Müüja toimetab ostetud Toote kohale kulleri – või postiteenuse osutaja vahendusel ostja poolt ostu sooritamisel näidatud
  • Kauba kohale toimetamise kulud tasub Ostja vastavalt veebipoe kasutustingimuste punktis 6.2 märgitud hindadele.

 

 1. Toodete saadavus, fotod ja kirjeldused
  • Müüja teeb kõik endast mõistikult oleneva, et e-poes märgitud laoseisud vastaksid tegelikkusele, kuid ei saa välistada olukorda, milles tootelehel märgitud laoseis on ebaõige. Valitud Toote puudumise korral võtab müüja ostjaga esimesel võimalusel ühendust ning ostja saab valida järgmiste võimaluste vahel:
   • ostuhinna tagastamine vastava soovi esitamisele järgneval tööpäeval;
   • puudunud Toote asendamine samas väärtuses Toote vastu;
   • Toote tellimine kesklaost, millisel juhul pikeneb Toote kohaletoimetamise aeg;
  • Müüja teeb kõik endast mõistlikult oleneva, et fotod Toodetest oleksid elutruud, samas võivad fotod mõneti erineda Toodete tegelikust väljanägemisest;
  • Müüja teeb kõik endast mõistlikult oleneva, et Toodete kirjeldused oleksid ammendavad ja täpsed, uuendades ja täiendades vajadusel Toodete infot regulaarselt, et tagada kirjelduste asjakohasuse, kuid vaatamata sellele võib Toodete kirjeldustes esineda ebatäpsusi.

 

 1. Konto loomine
  • Konto loomine Toodete ostmiseks ei ole kohustuslik, kuid konto loomisega võivad kaasneda sooduspakkumised.

 

 1. Toodete kohaletoimetamine
  • Müüja toimetab ostetud Toote kohale Toote gabariitidele vastava pakina kas postiasutuste või kullerteenuse vahendusel.
  • Toote kohaletoimetamise maksumus on 3,98 EUR ühe tellimuse kohta.
  • Toode toimetatakse kohale 5 (viie) tööpäeva jooksul arvates müügilepingu jõustumisest.
  • Juhul kui Toode tagastatakse müüjale seoses ebaõige aadressi, hoiutähtaja möödumisega või muul ostjast oleneval põhjusel,  hüvitab ostja müüjale Toote korduva saatmisega seotud kulud vastavalt veebipoe kasutustingimuste punktis 6.2. sätestatud hinnale.
  • Tellitud Toode peab ostjani jõudma kahjustamata kujul ja suletud pakendis.
  • Müüja poolne Toote kohaletoimetamise kohustus loetakse täidetuks Toodet sisaldava paki üleandmisel seda edastavale posti – või kullerteenuse osutajale või postitamisel ostja poolt näidatud aadressil paiknevasse postkasti.

 

 1. Toote tagastamine (lepingust taganemine)
  • Ostetud Toodet on ostjal õigus põhjust avaldamata tagastada lepingust taganemisega 14 (neljateist) päeva jooksul alates Toote kohaletoimetamisest ostjale. Taganemisõiguse kasutamise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui ostja saadab teate taganemisõiguse kasutamise kohta ära enne taganemistähtaja lõppu.
  • Toote tagastamiseks tuleb osjal edastada selget ja tingimusteta tagastamise soovi ja ostuarve numbrit sisaldav e-kiri e-posti  aadressile info@erikorgu.ee või postitada Toode müüjale koos ühemõttelise müügilepingust taganemise avaldusega. Ostja võib müügilepingust taganemiseks kasutada Justiitsministri poolt kehtestatud taganemise avalduse tüüpvormi.
  • Toote tagastamisega seotud otsene kulu tuleb tasuda ostjal, välja arvatud juhul kui tagastatav Toode oli puudustega.
  • Tagastatud Toote ostuhind ja kättetoimetamiskulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad ostja poolt valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb müüja pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist) tagastatakse 5 (viie) tööpäeva jooksul arvates ostetud Toote tagastamisest müüjale. Tagasimaksed teostatakse, kasutades sama makseviisi, mida ostja kasutas makse tegemiseks, välja arvatud juhul, kui ostja on sõnaselgelt andnud nõusoleku teistsuguse makseviisi kasutamiseks.
  • Tagastatav Toode ei tohi olla kahjustunud. Kui tagastatav Toode ja/või Toote pakend on kahjustunud ja kahjustumine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud müüjast, on müüjal õigus tasaarvestada Toote väärtuse vähenemine tagastatud Toote eest tasutud ning tagastamisele kuuluva Toote ostuhinnaga. Tasaarvestamiseks edastab müüja ostjale vastavasisulise avalduse.
  • Tagastatav Toode ei tohi omada kasutamise märke. Kui selgub, et Toodet on kasutatud, juhindub müüja mõistliku kasutuse põhimõttest – kui kauba sobimatuses veendumiseks tuli seda proovida, loetakse kaup mittekasutatuks. Müüjal on õigus tasaarvestada kasutamisest tingitud Toote väärtuse vähenemine ostja poolt Toote eest tasutud ning ostjale tagastamisele kuuluva summaga.
  • Tagastatav Toode peab olema originaalpakendis ja koos hinnasiltidega. Võimalusel tuleb pakend avada viisil, et see ei kahjustuks. Juhul kui pakendit ei ole võimalik avada pakendit kahjustamata, ei pea tagastatav Toode olema originaalpakendis.

 

 • Pretensioonide esitamine õigus ja nõuetele mittevastava toote tagastamine
  • Müüja vastutab Toote nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis olid Tootel selle üleandmise ajal ja ilmnevad kahe aasta jooksul arvates Toote ostja üleandmisest;
  • Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on ostjal õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav Toode müüja kulul;
  • Müüja ei vastuta Tootel lasuvate puuduste eest, mis on tekkinud:
   • Ostjast tulenevatel põhjustel;
   • Toote mittesihipärase kasutamise tõttu;
   • Toote kasutusjuhendis märgitud juhendi mittejärgimise või Tootele hoolduse mittetegemise tõttu;
  • Juhul kui Toote mittevastavus ja puudused on tekkinud ostjast tuleneva asjaolu tõttu ja ostja on sellise Toote tagastanud müüjale, ei tagastata müüja ostjale Toote maksumust ega transpordikulusid, vaid tagastab toote ostjale postiga või kulleriga, ostja kulul.
  • Toote põhjendatud tagastamise korral tagastab müüja ostja arvelduskontole (raha tagastatakse samale pangakontole, millelt toimus tasumine) tagastatud Toote maksumuse ja selle transpordikulud (nii esialgse kui ka tagasisaatmise) 14 tööpäeva jooksul alates kauba tagasisaamise päevast;
  • Teade Toote mittenõuetekohasusest ja puudustest tuleb müüjale saata kirjalikult müüja postiaadressile või e-postiga aadressile info@erikorgu.ee  viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Teatesse tuleb märkida:
   • ostja nimi ja kontaktandmed
   • kaebuse esitamise kuupäev
   • toote puuduse täpne kirjeldus
   • müüjale esitatav nõue (Toote asendamine või raha tagastamine)
   • ostu sooritamist tõendava tellimuse või arve number .
  • Vastavalt Tarbijakaitseseadusele on müüjal kohustus vastata ostja pretensioonile kirjalikult 15 päeva jooksul.
 1. Vastutus ja vääramatud jõud
  • Müüja vastutab ostja ees ning ostja vastutab müüja ees käesoleva lepingu tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses;
  • Müüja ei vastuta ostjale tekitatud kahjude eest või Toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või Toote kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaolust, mida müüja ei saanud mõjutada ning mille saabumist müüja ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud);
  • Müüja ei vastuta Toote kadumise või kahjustumise eest, mis on toimunud pärast Toote üleandmist ostjale;
  • Müüja vastutab ostja ees Toote müügihinna ja ostja poolt tasutud transpordikulude ulatuses.
 1. Privaatsus
  • Poe kasutamisega annab ostja nõusoleku müüjale enda isikuandmete töötlemiseks käesolevas lepingus sätestatud tingimustel;
  • Müüjale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja Toodete pakkumiseks.
  • Ostja isikuandmeid, mis on vajalikud kauba kätte toimetamiseks, edastatakse posti – või kulleriteenust osutavale ettevõttele üksnes hädavajalikus ulatuses;
  • Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega. Müüja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele või kasutama isikuandmeid seaduse või käesoleva lepinguga vastuolus;
  • Isikuandmete vastutav töötleja on müüja, s.o.Dietless OÜ, registrikood 12840366, aadress Tartu mnt 84a-112, 10112 Tallinn, Eesti, e-post: info@erikorgu.ee.
 1. Tingimuste muutmine
  • Müüjal on õigus Poe arengust tulenevalt ning Poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesoleva lepingu tingimusi ja hinnakirja muuta ja täiendada. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje erikorgu.ee kaudu.
  • Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel erikorgu.ee. Telllimuse edastamise korral enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse müüja ja ostja vahel tekkinud õigussuhtele ostja poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevat lepingu tingimustes on ette nähtud teisiti;
  • Müüja jätab endale õiguse loobuda Toote müügist juhul kui Tootega on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus Toote hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 200 EUR-i maksev Toode on müügis 5 EUR-iga).
 1. Muud tingimused
  • Käesoleva lepingu tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktides.
  • Müüja ja ostja vahel seoses Toodete ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on ostjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse ning müüjal Harju Maakohtusse.

Kasutustingimused lepingutele, mis on sõlmitud enne 13.04.2016

Kasutustingimused, mis on sõlmitud lepingutele ennem 13.04.2016 saate alla laadida siit.

Auhinnamängude lisatingimused

 • Mängus ei või osaleda sama valdkonna professionaalsed töötajad nagu kokad, treenerid jne.
 • Võitja kuulutatakse välja päev pärast kampaania lõppu.
 • Auhinnad väljastatakse samale e-maili aadressile millelt osaleja võttis mängust osa.
 • Mängust osavõtjad kinnitavad, et saadetavad võistlustööd on nende omalooming ning ei riku kellegi autoriõigusi.
 • Võistlustööd vaatame üle enne avaldamist.
 • Mängust osavõtjad annavad Trump Nutrition OÜ’le üle oma võistlustööde kasutamise, modifitseerimise ja jagamise tähtajatud õigused, ilma täiendavat kompensatsiooni saamata.

Kampaania: “Uuel aastal TASUTA kaalust alla!:

 • Kampaania toimub perioodil 03.01 kuni 10.01.2016
 • Raha tagasi saamiseks tuleb järgide perfektselt toitumisnõustamise teenust, tehes järgmist:
  • järgida valitud perioodi jooksul kõiki toitumissoovitusi
  • Täita toitumispäevikut perioodi jooksul, täites andmed hiljemalt järgmisel päeval
  • Uuendada kaalu vähemalt iga seitsme (7) päeva tagant.
 • Raha tagasisaamiseks tuleb saata vastav soov e-mailiga aadressile info@erikorgu.ee.
 • Raha tuleb tagasi küsida kahe nädala jooksul peale liitumisperioodi lõppu.
 • Teostame tagasimakse samale pangakontole või pangakaardile millelt klient algselt teenuse ostis. Tagasimakse summa on võrdne kliendi ostuhinnaga võime pakkuda, kliendi soovil, sama summa eest allahindlust järgmiselt ostult, kõigile kes vastavad blogi postituses ja ülaltoodud tingimustele.
 • Tagasimakse teostame 14 päeva jooksul peale taotluse saamist.
 • Kampaania ei laiene klientidele, kes on varem saanud sarnasest kampaaniast tagasimakse või katkestanud oma liitumise.

Kampaania: “Jõuludeks TASUTA 10 kilo kergemaks:

 • Kampaania toimub perioodil 29.09 kuni 04.10.2015
 • Raha tagasi saamiseks tuleb järgide perfektselt toitumisnõustamise teenust, tehes järgmist:
  • järgida valitud perioodi jooksul kõiki toitumissoovitusi
  • Täita toitumispäevikut perioodi jooksul, täites andmed hiljemalt järgmisel päeval
  • Uuendada kaalu vähemalt iga seitsme (7) päeva tagant.
 • Raha tagasisaamiseks tuleb saata vastav soov e-mailiga aadressile info@erikorgu.ee.
 • Raha tuleb tagasi küsida kahe nädala jooksul peale liitumisperioodi lõppu.
 • Teostame tagasimakse samale pangakontole või pangakaardile millelt klient algselt teenuse ostis. Tagasimakse summa on võrdne kliendi ostuhinnaga võime pakkuda, kliendi soovil, sama summa eest allahindlust järgmiselt ostult, kõigile kes vastavad blogi postituses ja ülaltoodud tingimustele.
 • Tagasimakse teostame 7 päeva jooksul peale taotluse saamist.
 • Kampaania ei laiene klientidele, kes on varem saanud sarnasest kampaaniast tagasimakse või katkestanud oma liitumise.

Kampaania: “Tasuta suveks vormi:

 • Kampaania toimub perioodil 03.03 kuni 08.03.2015
 • Raha tagasi saamiseks tuleb järgide perfektselt toitumisnõustamise teenust, tehes järgmist:
  • järgida valitud perioodi jooksul kõiki toitumissoovitusi
  • Täita toitumispäevikut perioodi jooksul, täites andmed hiljemalt järgmisel päeval
  • Uuendada kaalu kord nädalas
 • Raha tagasisaamiseks tuleb saata vastav soov e-mailiga aadressile info@erikorgu.ee.
 • Raha tuleb tagasi küsida kahe nädala jooksul peale liitumisperioodi lõppu.
 • Teostame tagasimakse samale pangakontole või pangakaardile millelt klient algselt teenuse ostis. Tagasimakse summa on võrdne kliendi ostuhinnaga võime pakkuda, kliendi soovil, sama summa eest allahindlust järgmiselt ostult, kõigile kes vastavad blogi postituses ja ülaltoodud tingimustele.
 • Tagasimakse teostame 7 päeva jooksul peale taotluse saamist.
 • Kampaania ei laiene klientidele, kes on varem saanud sarnasest kampaaniast tagasimakse või katkestanud oma liitumise.

Kampaania: “Musta reede eripakkumine – tasuta toitumisnõustamine ja treeningkavad:

 • Kampaania toimub perioodil 28.11 kuni 30.11.2014
 • Raha tagasi saamiseks tuleb järgide perfektselt toitumisnõustamise teenust, tehes järgmist:
  • järgida valitud perioodi jooksul kõiki toitumissoovitusi
  • Täita toitumispäevikut perioodi jooksul, täites andmed hiljemalt järgmisel päeval
  • Uuendada kaalu kord nädalas
 • Raha tagasisaamiseks tuleb saata vastav soov e-mailiga aadressile info@erikorgu.ee.
 • Raha tuleb tagasi küsida kahe nädala jooksul peale liitumisperioodi lõppu.
 • Teostame tagasimakse pangaülekandega summas 19,90 EUR ühe kuu, 49.90 EUR kolme kuu, 99.90 EUR 12 kuu eest või pakume, kliendi soovil, sama summa eest allahindlust järgmiselt ostult, kõigile kes vastavad blogi postituses ja ülaltoodud tingimustele.
 • Tagasimakse teostame 7 päeva jooksul peale taotluse saamist.
 • Klient saab korraga kasutada ainult ühte sooduspakkumist. Näiteks ostes teenuse allahindlusega siis ei laiene talle see kampaaniapakkumine.
 • Kampaania ei laiene klientidele, kes on varem saanud sarnasest kampaaniast tagasi makse või katkestanud oma liitumise.

Kampaania: “Tasuta toitumisnõustamine ja treeningkavad” lisatingimused:

 • Kampaania toimub perioodil 23.08 kuni 31.08.2014
 • Raha tagasi saamiseks tuleb järgide perfektselt toitumisnõustamise teenust, tehes järgmist:
  • järgida valitud perioodi jooksul kõiki toitumissoovitusi
  • Täita toitumispäevikut perioodi jooksul, täites andmed hiljemalt järgmisel päeval
  • Uuendada kaalu kord nädalas
 • Raha tagasisaamiseks tuleb saata vastav soov e-mailiga aadressile info@erikorgu.ee. Raha tuleb tagasi küsida kahe nädala jooksul peale liitumisperioodi lõppu.
 • Teostame tagasimakse pangaülekandega summas 19,90 EUR ühe kuu, 49.90 EUR kolme kuu, 99.90 EUR 12 kuu eest või pakume, kliendi soovil, sama summa eest allahindlust järgmiselt ostult, kõigile kes vastavad blogi postituses ja ülaltoodud tingimustele.
 • Tagasimakse teostame 7 päeva jooksul peale taotluse saamist.
 • Klient saab korraga kasutada ainult ühte sooduspakkumist. Näiteks ostes teenuse allahindlusega siis ei laiene talle see kampaaniapakkumine.

 

Terviklikud kasutustingimused saate alla laadida siit.